ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล
ห้องสามบูรพาจารย์-แก้วเกษตร
ห้องสามบูรพาจารย์-แก้วเกษตร
ห้องสามบูรพาจารย์-แก้วเกษตร
ห้องสารนิเทศหกทศวรรษ
ห้องสารนิเทศหกทศวรรษ
ห้องนิทรรศการ