[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1Hood ของคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 17 พ.ศ. 2505
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
2กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค (2500 – 2505)
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
3เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2500 – 2505)
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
4บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาววิญญา (เตวิทย์) มลกุล KU 17 (2500-2505)
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
5บัตรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร์) ของนางสาววิญญา (เตวิทย์) มลกุล
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
6ของที่ระลึก ฝ่ายศิลปกรรม, องค์การนิสิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (2500 – 2505)
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
7หนังสือรับน้องใหม่ 2500
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
8วารสาร พระพิรุณ เดือนกรกฎาคม 2500
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
9วารสาร พระพิรุณ เดือนธันวาคม 2500
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
10วารสาร พระพิรุณ เดือนกันยายน 2502
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
11หนังสือรับน้องใหม่ 2503
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
12วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2500
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
13วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2501
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
14วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2501
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
15วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2501
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
16วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2502
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
17วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2502
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
18วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2503
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
19วารสาร นักสหกรณ์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ 2506
ผู้บริจาค : นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
20จุลสาร ทำเนียบนิสิตเก่า มก.รุ่น 13 ฉบับสู่เหย้า 2 กุมภาพันธ์ 44
ผู้บริจาค : คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
21หนังสือสี่รอบ KU 13 2496-2544 2 ก.พ. 44
ผู้บริจาค : คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 44
22หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 17 2505
ผู้บริจาค : คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 ส.ค. 44
23หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 2506
ผู้บริจาค : คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 ส.ค. 44
24หนังสือคณะวิทยาศาสตร์จัดการ KU 56
ผู้บริจาค : คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 ส.ค. 44
25หนังสือเพลง CHEER
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21พ.ย.44
26หนังสือเพลง เกษตรนฤตน์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
27หนังสือรับน้องใหม่ 2518
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
28หนังสือศัพท์เกษตรหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
29สมุดจดคำบรรยายเกี่ยวกับข้าว
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
30กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44

TOP | Close windows.