[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
331หนังสือหนึ่งฝัน
ผู้บริจาค : นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
332หนังสือ ขณะที่...ยังมีเวลา
ผู้บริจาค : นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
333หนังสือเหลียวมอง
ผู้บริจาค : นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
334หนังสือเธอ...ชีวิต...ความหวังของผู้คน
ผู้บริจาค : นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
335หนังสือเกษตรอุดมศึกษา KU 59
ผู้บริจาค : นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
336พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โปสเตอร์)
ผู้บริจาค : คุณเสริมสุข ลิ่วลม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
337สำเนาเรื่อง ขอ CALL SIGN พิเศษเนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ
ผู้บริจาค : นายพฤทธิ์ คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
338บัตรยืนยันการติดต่อ QSL CARD ของชมรมวิทยุสมัครเล่น มก. ชุดแรก จัดพิมพ์ในปี 2540 เพื่อเป็นที่ระลึกในงานวันเกษตรแห่งชาติ
ผู้บริจาค : นายพฤทธิ์ คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
339บัตรยืนยันการติดต่อ QSL CARD ของชมรมวิทยุสมัครเล่น มก. ชุดที่ 2 จัดพิมพ์ ในปี 2542
ผู้บริจาค : นายพฤทธิ์ คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ม.ค. 46
340ใบปริญญาบัตรกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต ของนายวิจิตร อาวะกุล ณ วันที่ 7 เมษายน 2503
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
341ภาพถ่ายสัมมนาทางการบริหารของอาจารย์ – ข้าราชการ มก. ครั้งที่ 2 (2517)
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
342ภาพถ่ายปฐมนิเทศอาจารย์ – ข้าราชการ รุ่นที่ 7
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
13 
343พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
344ข่าวสาร ส.มก. ฉบับต้อนรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ 31)
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
345เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
346หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 25 ปี สโมสรดนตรีสากล มก.
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ม.ค. 46
347หัวเข็มขัดนิสิตชาย 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายพฤทธิ์ คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
348เนคไทนิสิตชายปี 1 2540
ผู้บริจาค : นายพฤทธิ์ คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
349กระเป๋าเสื้อกีฬา (กีฬาทางน้ำ 2515)
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
350กระเป๋าเสื้อ ปักเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
351บัตรประจำตัวนิสิต ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
352บัตรทะเบียนจักรยาน หมายเลข KU 0371 ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
353บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มก. ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
354บัตรยืมหนังสือ ห้องสมุดคณะประมง ปี 2517-18 ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
355บัตรประจำตัวนักกีฬาของนางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
356เสื้อทีม SOFTBALL มก. ปี 2518-2519 (ยุคทองของ SOFTBALL)
ผู้บริจาค : คุณณิศรา ปรีชานนท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
357สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 1 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์) Soil pH Test Kit
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
358สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 2 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4) Soil pH Test Kit
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
359สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 3 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6) pH Test Kit for Water
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
360สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 4 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 1
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46

TOP | Close windows.