[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
361สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 5 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 2
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
362สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 6 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 3
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
363สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 7 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 4
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 46
364เหรียญทอง รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 2517
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
365เหรียญทอง รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 2515
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
366เหรียญเงิน รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน 2515
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
367เหรียญทอง (2) เหรีญเงิน (1) เหรียญทองแดง (1) รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 2516
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
368เหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ว่ายน้ำ)
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
369เหรียญทอง รางวัลกีฬาว่ายน้ำอุดมศึกษา
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
370เหรียญเงิน รางวัลกีฬาว่ายน้ำอุดมศึกษา
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
371ตุ้งติ้งประดับปกเสื้อนิสิตหญิง (คณะประมง)
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
372กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
373สมุดจดบันทึกคณะประมง
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
374บัตรอวยพรปีใหม่
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
375กระดุมติดเสื้อกีฬา 7 เม็ด
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
376หนังสือเกษตรรับน้องปี 2514
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
377รายงานวิชา Natural History of Marine Animals
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
378ข้อสอบไล่ วิชา การบริการประมงและอนุรักษ์
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
379หนังสือ บทปฏิบัติการวิชามีนวิทยา
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
380หนังสือทำเนียบรุ่นเล่มแรกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้บริจาค : นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ม.ค. 46
381ป้ายชื่อ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
382สูจิบัตร เกษตรศาสตร์ 39 ปี 1 ก.พ. 2525
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
383สูจิบัตร 44 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.พ. 30
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
384เอกสาร FACTS AND FIGURES KASETSART UNIVERSITY 1975
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
385หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 กรกฎาคม 2525
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
386หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2529
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
387หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2532
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
388พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 2534
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
389พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2535
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46
390ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25-26 ก.ค. 2539
ผู้บริจาค : ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ม.ค. 46

TOP | Close windows.