[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17 18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
481โล่ของสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.พ. 46
482ของที่ระลึก GUANGXI UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.พ. 46
483ของที่ระลึก “ไก่” จาก DEAN FACUTY OF ACRICULTURE KOCHI UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.พ. 46
484ของที่ระลึกจาก Yunnan, PRC (ภาพ ox -tiger replica ใส่กรอบขนาดใหญ่)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
485ของที่ระลึก จาก The University of Porto (ภาพเรือ barco rabelo )
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
486โล่จาก National Chung Hsing University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
487ของที่ระลึก ภาพวิว Institute of Animal Science Mariensee, Germany, 2002
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
488ของที่ระลึก จาก Yunming University of Science and Technology, P.R. China , March 1998 (ภาพ ox – tiger ขนาดเล็ก)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
489ของที่ระลึก PORTO, 5 December, 1996
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
490ของที่ลึกจาก National Museum of History
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
491โล่ ZHONGGUOLONG จาก Yunnan Agricultural University 12 th – 18 th July, 1998
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
492ของที่ระลึก จาก Miyazaki University, Faculty of Agriculture (กล่องพับสีดำ)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
493ของที่ระลึก จาก Nippon Veterinary and Animal Science University, 2003,1, 31 (ตู้กระจกบรรจุตุ๊กตาญี่ปุ่น)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
494ของที่ระลึกกล่องไม้สีดำลายดอกไม้
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
495ของที่ระลึก จาก The University of New South Wales (ขวด Vacum)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
496โล่ที่ระลึกลายกำแพงเมืองจีนสีดำ จาก State Science and Technology Commission, PRC.
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
497พระนามาภิไธย เจ้าชายและเจ้าหญิง Akishino จากประเทศญี่ปุ่น, Monday, September 18, 1995
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
498ลายเซ็นประธานาธิบดีแห่งนิคารากัว Friday, March 24, 2000
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
499กล่องไม้ที่ระลึก จาก College of Agriculture, Iowa State University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
500กล่องไม้ที่ระลึก จาก Griffith University, Australia
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
501แจกันสีขาว จาก Agriculture University of Hebei, 1902
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
502โล่ที่ระลึก จาก Tianjin University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
503ของที่ระลึก จาก Universiti Malaysia Sabah
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
504ของที่ระลึก จาก Universitas Sriwijaya
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
505โล่ที่ระลึก จาก SEARCA
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
506โล่ที่ระลึก จาก SEAMEO SEARCA
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
507พัดที่ระลึก จาก KAGAWA University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
508กล่องไม้บรรจุแจกันโลหะ (ญี่ปุ่น)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
509โล่ที่ระลึกจาก Ministry of Education, PRC.
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
510โล่ที่ระลึกจาก University Grants, Commission of Bangladesh
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46

TOP | Close windows.