[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19 20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
541ใบรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จก. 29 มิ.ย. 16 ของนายธงชัย คัมภีร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
542ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 29 มิ.ย. 16 ของนายธงชัย คัมภีร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
543ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 ก.ย. 23 ของนางสุนันทา คัมภีร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
544ใบรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จก. 30 ก.ย. 23 ของนางสุนันทา คัมภีร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
545หนังสือข้อบังคับ(ฉบับย่อ) ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จก.
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
546เอกสารศูนย์บริการให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมาย ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
547พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสภา มก. 24 ก.ค. 2540
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
548พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำแพงแสน
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 46
549ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอัมพวันเจติยารม “ เรียงพระราชประวัติพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” เป็นปฏิทิน ปี 2545 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้บริจาค : นายธานินทร์ สมศิริ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 46
550สำเนาใบปริญญาบัตร มก. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ของนายประทีปมานิ คีตซิค
ผู้บริจาค : นายประทีปมานิ คีตซิค
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 ก.พ. 46
551โล่เกียรติคุณ “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 20 วันที่ 8-15 มกราคม 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายประหยัด สุตเศวต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 ก.พ. 46
552เหรียญรางวัล (ทอง เงิน ทองแดง) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
ผู้บริจาค : นายประหยัด สุตเศวต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 ก.พ. 46
553หนังสือประวัติของ ศ.ดร. สง่า สรรพศรี
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
554หนังสือดั่งหินผา
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
555หนังสือสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
556หนังสือไม้ต้นในสวน
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
557หนังสือป่าไม้คือชีวิต
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
558หนังสือความสุขในสวนพฤกษศาสตร์
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
559แผ่นผับของ ดร.สง่า สรรพศรี
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
560สำเนาปริญญาบัตรของ ดร.สง่า สรรพศรี
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
11 
561โล่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา แด่ ศ.บุญ อินทรัมพรรย์
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
562โล่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ แด่ ศ.บุญ อินทรัมพรรย์
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
563โล่คณะประมง มก. มอบแด่ครอบครัว ศ. บุญ อินทรัมพรรย์
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
564หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญ อินทรัมพรรย์ “ชีวิตและงาน”
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
565เอกสารหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนฯ
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
566เอกสารบทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
567เหรียญ PAUL HARRIS FELLOW
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
568เหรียญ PAST PRESIDENT DHONBURI ROTARY INTERNATIONAL
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
569เหรียญ FIAT PANIS TWENTIETH ANNIVERSARY 1945-1965
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46
570เหรียญ GOGER GUDHON
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มี.ค. 46

TOP | Close windows.