[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23 24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
691หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2529
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
692หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 2528
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
693หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-8 สิงหาคม 2527
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
694หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2526
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
695หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 2524
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
696หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2521
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
697หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2520
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
698หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2538 25-26 กรกฎาคม 2538
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
699หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2537 20-21 กรกฎาคม 2537
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
700หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2535 15 กรกฎาคม 2536
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
701หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2534 16 กรกฎาคม 2535
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
702หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2539 25-26 กรกฎาคม 2539
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ค. 46
703หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2510
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
704หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2515
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
705หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2516
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
706หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2517
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
707หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2518
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
708หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2519
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
709หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2520
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
710หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2521
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
711หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2541
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
712หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2526
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
713หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-8 สิงหาคม 2527
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
714หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 2528
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
715หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2529
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
716หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 กรกฎาคม 2531
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
717หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2531
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
718หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2532
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
719หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 2535
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46
720หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 2537
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.ค. 46

TOP | Close windows.