[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27 28 29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
811วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 1 เมษายน 2470
ผู้บริจาค : ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ย. 46
812วารสาร กสิกร เล่ม 2 ปีที่ 1 มิถุนายน 2470
ผู้บริจาค : ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ย. 46
813วารสาร กสิกร เล่ม 3 ปีที่ 1 สิงหาคม 2470
ผู้บริจาค : ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ย. 46
814วารสาร กสิกร เล่ม 4 ปีที่ 1 ตุลาคม 2470
ผู้บริจาค : ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ย. 46
815วารสาร กสิกร เล่ม 5 ปีที่ 1 ธันวาคม 2470
ผู้บริจาค : ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ย. 46
816วารสาร กสิกร เล่ม 6 ปีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2470
ผู้บริจาค : ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.ย. 46
817หนังสือที่ระลึก เนื่องในงานครบรอบวันเกิด 72 ปี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
818หนังสือเกิดกี่ภพ กี่ชาติ ถ้ามีโอกาสจะขอเลือกเป็นครู
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
819ภาพถ่าย ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
820หนังสือเพื่ออนาคตของการศึกษาไทย
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
821หนังสือ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
822หนังสือ สาระการศึกษา “ระบบการศึกษา”
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
823หนังสือ สาระการศึกษา “การเรียนการสอน” 80 ปี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
 
824ที่ระลึกในการจัดตั้งรูปเหมือน ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ 9 พ.ย. 2544
ผู้บริจาค : ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ย. 46
825หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2540 24-25 กรกฎาคม 2540
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
826เอกสารข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2513
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
827สำเนาเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
828หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
829หนังสือเกษตรรับน้อง 19 กรกฎาคม 2512
ผู้บริจาค : นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
830หนังสือฟ้าหม่น นนทรี 22
ผู้บริจาค : นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
831หนังสือ พระพิรุณรับน้องใหม่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2509
ผู้บริจาค : นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
832หนังสือ พระพิรุณน้องใหม่ 2511
ผู้บริจาค : นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
833หนังสือรับน้องใหม่ 2510
ผู้บริจาค : นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
834หนังสือการส่งเสริมการเกษตรในประเทศที่กำลังพัฒนา
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
835หนังสือพระพิรุณ ปีใหม่ 2509
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
836จุลสาร “บรรณศิลป์” ฉบับหนึ่ง ปีที่ 2 ก.ค.
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
837จุลสาร “บรรณศิลป์” บัพห้า ม.ค. 2509
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
838จุลสาร “บรรณศิลป์” ฉบับรับปีใหม่ ฉบับ 4 ปีที่ 2 2509
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
839จุลสาร “บรรณศิลป์” บัพสาม ปีที่ 1 2508
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46
840หนังสือพระพิรุณ 2 กุมภาพันธ์ 2509
ผู้บริจาค : ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.ย. 46

TOP | Close windows.