[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2 3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
61สารข่าว KU-JAPAN PROJECT โครงการพัฒนางานวิจัยของ มก. ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ระยะที่ 2 ) ปี่ที่ 1
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
62สารข่าว KU-JAPAN PROJECT โครงการพัฒนางานวิจัยของ มก. ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ระยะที่ 2 ) ปีที่ 2
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
63จดหมายถึงเพื่อนบัณฑิต รุ่น 35 จากพุมเรียง
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
64รายงานการเข้าค่ายของแผนกประชาสัมพันธ์ (คุณธีรนุต ประยูรหงษ์)
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
65เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายอาสาพัฒนา เพชรบุรี ศรีสะเกษ
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
66เอกสาร “จัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบเครื่องที่ ม.เกษตรและเอกสาร “ ถึงนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในรอบปี 2528
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
67หนังสือกล้วยไม้ภาคฤดูร้อน 2516
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
68สมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
69หนังสือพระพิรุณน้องใหม่ 08
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
70ข่าวรุ่น KU 29 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2534
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
71ข่าวสาร ส.ม.ก. สัมพันธ์ ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2528
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
72สติกเกอร์นนทรีเกมส์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
73อัลบั้มพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
74พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
75อัลบั้มภาพถ่ายของคุณธีรนุต ประยูรหงษ์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
76พวงกุญแจที่ระลึกงานรับน้องใหม่ SA 10 Bye’ nior Bio SA 10 คณะวิทยาศาสตร์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
77พวงกุญแจ BYB NIOR BIO SA 10 FROM SIO SA 11-12
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
78สติกเกอร์ KASETSART UNIVERSITY BANGKHEN VOLUNTEER STUDENTS
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
79ไม้บรรทัด KU ENGINEERING
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
80บัตร ชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่ 9 ประเทศไทย 18-25 มกราคม 2521
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
81สมุดรับน้อง KU 38 (สมุดโทรศัพท์)
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
82ใบเสร็จรับเงินของคุณธีรนุต ประยูรหงษ์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
83ใบลงทะเบียนเรียนและใบเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ของคุณธีรนุต ประยูรหงษ์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
84ใบ STUDEN GRADE REPORT
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
85ใบลงตารางเรียน
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
86หนังสือ คู่มือนิสิต ภาควิชาพืชสวน มิ.ย. 2521
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
87เอกสารกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
88การ์ดเชิญในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 19 กรกฎาคม 2522
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
89ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44
90ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 44

TOP | Close windows.