[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29 30 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
871ภาพถ่ายทางอากาศขาว-ดำ (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2507-13)
ผู้บริจาค : ภ.การจัดการป่าไม้
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 ธ.ค. 46
872เหรียญรุ่น KU 61
ผู้บริจาค : นายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ธ.ค. 46
873นาฬิกา จากกรรมการสมาคมนิสิตเก่า มก. พ.ศ. 2518-2519
ผู้บริจาค : ศ.วิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค.47
874หนังสือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545 – 7 มิถุนายน 2546
ผู้บริจาค : ประชาสัมพันธ์ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 47
875เสื้อค่ายเขียวขจีนนทรีสีขาว (Kasetsart University’ 1)
ผู้บริจาค : อาจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 47
876หนังสือการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 47
877เอกสาร แนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 47
878บัตรประจำตัวนิสิตของนายสุรพล ศุภนำพา (2519-2520)
ผู้บริจาค : น.ส.ดวงพร วิเศษบัณฑิตกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ม.ค. 47
879บัตรยืมหนังสือของหอสมุดกลาง มก. ของนายสุรพล ศุภนำพา (2519-2520)
ผู้บริจาค : น.ส.ดวงพร วิเศษบัณฑิตกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ม.ค. 47
880หนังสือกล้วยไม้กับเมืองไทย
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
881เอกสาร Show Schedule world orchid conference Bangkok 1978 no.9
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
882หนังสือ ประเมินผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2520-2521
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
883หนังสือ ประเมินผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2519-2520
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
884ปฐมนิเทศน์ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
885ปฐมนิเทศ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
886บัตรชมภาพยนตร์และดนตรีการกุศล สมทบทุนค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
887หนังสือ วิไลยเลือกคู่ (ละครพูดสามองค์)
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
888หนังสือตำราการเลี้ยงวัวนม
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
889วารสารรักบี้ฟุตบอลล์ ฉบับที่ 3 ของที่ 4 25 สิงหาคม 2499
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
890หนังสือโลกเกษตร ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
891หนังสือ ประวัติกระทรวงเกษตร พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในวันเปิดที่ทำการใหม่ 1 เมษายน 2500
ผู้บริจาค : นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
892วีดิโอ งานปีใหม่ 2528
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
893วีดิโอ สถาบัน 34 กิจกรรมบันเทิงสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 2534
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
894วีดิโอ การแสดง “ทีมวัยโรย (มากกว่า 40 ปี)” แสดงวันปีใหม่ 2537 24 ธ.ค. 36
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
895วีดิโอ วันปีใหม่ 2537 การแสดงแฟร์ชันทีมวัยแรก/วัยรุ่น/วัยโรย 24 ธ.ค. 36
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
896วีดิโอ มิวสิค “เก็บตก บุคลากร สวพ. มก.” 23 ธ.ค. 36
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
897วีดิโอ การแสดงชุด เปาบุ้นจิ้น วันปีใหม่ 2538
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
898วีดิโอ 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 20 ต.ค. 41 ม้วน 2
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
899วีดิโอ 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 20 ต.ค. 41 ม้วน 1
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
900วีดิโอ งาน 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 2 ต.ค. 2541 (เฉพาะการแสดงบนเวที)
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47

TOP | Close windows.