[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 31 32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
901วีดิโอ 20 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา โฆษณา
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
902วีดิโอ งานพัฒนาตึก 19 มิ.ย.
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
 
903วีดิโอ ยี่สิบปีผันผ่านเปิดตำนาน สวพ. 22 ส.ค. 2541
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
 
904วีดิโอ กิจกรรมกีฬาสี 2543 สวพ. มก.
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
905วีดิโอ การทำประชาพิจารณ์ โรงแรมทราวดี/ปราจีนบุรี (งานปีใหม่ 2544 สวพ.มก.)
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
906วีดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ 2545 โรงแรมเอมีน่า (วิภาวดี)
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ม.ค. 47
907หนังสือการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ผู้บริจาค : นายพินิต สุวรรณะชฎ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.พ. 47
908หนังสือบันทึกความทรงจำศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 10 (เตรียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1)
ผู้บริจาค : นายพินิต สุวรรณะชฎ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.พ. 47
909หนังสือข้าพเจ้ากับงานปฏิรูปที่ดิน ของนายพินิต สุวรรณะชฎ เนื่องในโอกาสอายุครบ 60 ปี
ผู้บริจาค : นายพินิต สุวรรณะชฎ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.พ. 47
910เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ทรงสำเร็จการศึกษา 19 กรกฎาคม 2522 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 ก.พ.47
911หนังสืองานศพของ อาจารย์ชื้น โสพจน์
ผู้บริจาค : นางคณินนาฎ โสพจน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ก.พ. 47
912หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองการเจ้าหน้าที่
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 มี.ค. 47
913ภาพถ่าย รับน้องใหม่ ปี 2542 ของ น.ส. สิริสุดา แสนอิว
ผู้บริจาค : น.ส.สิริสุดา แสนอิว
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 47
914ภาพถ่ายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักพันธุ์ หลวงอิงคศรีกสิการ และ อีก 2 ท่าน
ผู้บริจาค : อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 มี.ค. 47
915หนังสือ เที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ -ปริมณฑล
ผู้บริจาค : สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 มี.ค. 47
916CD รายการประทีปปริทรรศน์ ตอน ผ่าเผ่าไท อาจารย์อรไท ผลดี
ผู้บริจาค : สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 มี.ค. 47
917CD ดูงาน Agropolis Museum ปารีส มองมิวลิเอ้อ 6-10 มีนาคม 2547
ผู้บริจาค : สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 มี.ค. 47
918หนังสือ ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 มี.ค. 47
919หนังสือฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ คณะเกษตร 2510
ผู้บริจาค : นายศิริพงษ์ คุ้มภัย
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มี.ค. 47
920หนังสือพิมพ์ (มีประวัตินายศิริชัย นฤมิตรเรขการ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหอประชุม มก.)
ผู้บริจาค : นางวรรณ นาวิกมูล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 มี.ค. 47
921VCD รายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่เจ็ด” ครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2547
ผู้บริจาค : ประชาสัมพันธ์ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 มี.ค. 47
922 VCD บันทึกภาพงาน 60 ปี ที่สรรค์สร้าง ให้สังคม ศ. ดร.ธีระ สูตะบุตร
ผู้บริจาค : ฝ่ายประยุกต์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 เม.ย. 47
923เหรียญที่ระลึก ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ขนาด 3.5 ซม.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 เม.ย. 47
924เหรียญที่ระลึก ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ขนาด 7 ซม.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 เม.ย. 47
925หนังสือรายงานประจำปี 2544-2545 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 เม.ย. 47
926เหรียญรุ่น KU48
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
927เหรียญรุ่น KU49
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
928เหรียญรุ่น KU50
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
929เหรียญรุ่น KU51
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
930เหรียญรุ่น KU52
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47

TOP | Close windows.