[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32 33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
931เหรียญรุ่น KU53
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
932เหรียญรุ่น KU54
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
933เหรียญรุ่น KU55
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
934เหรียญรุ่น KU56
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
935เหรียญรุ่น KU57
ผู้บริจาค : นายจุมพฏ ไพเมือง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 เม.ย. 47
936กางเกงชุดสูท สีขาว
ผู้บริจาค : ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภา มก.และฯพณฯ องคมนตรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 เม.ย. 47
937กระเป๋าบัณฑิตยุคใหม่ KU 63
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 มิ.ย. 47
938กระเป๋าบัณฑิตยุคใหม่ KU 64
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 มิ.ย. 47
939เสื้อของ ดร.สง่า สรรพศรี
ผู้บริจาค : รศ.วชิรา สรรพศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 มิ.ย. 47
940หนังสือ นนทรีสีทอง’ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 มิ.ย. 47
941หนังสือ 80 ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 มิ.ย. 47
942หนังสือ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 มิ.ย. 47
943หนังสือ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 มิ.ย. 47
944เอกสาร ประวัติการก่อตั้งและผลงานของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
ผู้บริจาค : วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 มิ.ย. 47
945บัตรสมาชิก ร้านสหกรณ์ มก. นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
ผู้บริจาค : นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 มิ.ย. 47
946ข่าวสำนักประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ก.ย. 46 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี
ผู้บริจาค : สำนักประกันคุณภาพ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 มิ.ย. 47
 
947หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : ชมรม มก.อาวุโส
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
948หนังสือที่ระลึกพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพิรุณทรงนาคประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
949วารสาร ส. มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2547
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
950สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61 (70 ปี ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่ 7 มก.) วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
951หนังสือ คืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน ศ.ระพี สาคริก
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
952หนังสือ อนุสรณ์ในงานพระราชทารเพลิงศพ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (ระลึกถึง ท่านศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์) โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
953หนังสือ อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.ค. 47
 
954หนังสือ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ส.ค. 47
 
955ภาพถ่ายบวงสรวงพระพิรุณ 19 ก.ค. 47 พร้อมฟิล์ม
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ส.ค. 47
 
956CD บวงสรวงพระพิรุณ 19 ก.ค. 47
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ส.ค. 47
957ภาพถ่าย ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์
ผู้บริจาค : น.ส.ตรุณี เธียรฐิติธัช
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 47
 
958ของที่ระลึก The Dutch and the Elephant
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 ส.ค. 47
 
959หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546 – 15 สิงหาคม 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ส.ค. 47
 
960วารสารนนทรี ปีที่ 48 ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 44, ก.ค. –ก.ย. 44, ต.ค.-ธ.ค. 44 ปีที่ 49 ฉบับ ม.ค.-มี.ค. 45
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ต.ค. 47

TOP | Close windows.