[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 34 35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
991หนังสือ โครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ธ.ค. 47
992หนังสือ พิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ธ.ค. 47
993หนังสือ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ธ.ค. 47
994หนังสือ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ธ.ค. 47
995หนังสือ นนทรีสีทอง 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ธ.ค. 47
996วารสารนนทรี ปีที่ 49 ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2545
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ธ.ค. 47
997หนังสือ ปกิณกะ ร.๕
ผู้บริจาค : รศ.อรจิต ภูแพ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ธ.ค. 47
998หนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498-2535
ผู้บริจาค : กองการเจ้าหน้าที่
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ธ.ค. 47
999ของที่ระลึก ผ้าเช็ดหน้า
ผู้บริจาค : คณะจากจีน ซึ่งไร่สุวรรณนำมาเยี่ยมชม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ม.ค. 48
1000สำเนาข่าวจากหนังสือพิมพ์หน้า 8 สายน้ำ...ไม่ไหลกลับ (เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นยักษ์ สึนามิ ถล่มสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง)
ผู้บริจาค : ประชาสัมพันธ์ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ม.ค. 48
1001หนังสือรุ่น AG-ECON
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1002หนังสือวิ่งตามฝัน
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1003วารสาร สานสื่อ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2540
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1004วารสาร สานสื่อ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2541
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1005สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2541
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1006ข่าวสาร มก.สัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2538
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1007หนังสือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1008ข่าวจาก ไทยโพสต์ เริงรมย์ ปริทัศน์ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2540 จักรยานที่หายไปในรั้วเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1009ข่าววิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 165 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2540
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1010ข่าววิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 166 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2540
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1011ข่าวสาร Non See Vol.3 No.4 SEPTEMBER 1997
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1012เหรียญรุ่น AG-ECON 33
ผู้บริจาค : นายกฤษดา สุยะ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ม.ค. 48
1013วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2547
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1014วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1015เอกสาร มองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (KU Foresight 2566)
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1016เอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1017สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 62 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1018สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1019แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1020แผ่นพับแผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48

TOP | Close windows.