[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35 36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1021แผ่นพับแนะนำคณะเกษตร
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 48
1022DVD แนะนำ มก. “The other side of cyber bike”
ผู้บริจาค : ประชาสัมพันธ์ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 มี.ค. 48
1023หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 มี.ค. 48
1024VCD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62 ปี
ผู้บริจาค : หอข้อมูลและนวัตกรรมฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 25 มี.ค. 48
1025หนังสือสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 เม.ย. 48
1026หนังสือสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 เม.ย. 48
1027หนังสือ พระอินทปริญญารำลึก
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1028หนังสือการทำสวนองุ่น
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1029หนังสือตำราไม้ดัด ก่อเขามอ การจัดทำสวนญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1030หนังสือตำราเล่นกล้วยไม้
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1031หนังสือการดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1032วารสาร พฤกษชาติ ฉะบับพิเศษ วันงานสมาคม เล่ม 3 พ.ศ. 2508
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1033หนังสือ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ สำหรับผู้เริ่มเล่น
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1034หนังสือกล้วยไม้สกุลช้าง
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1035หนังสือกล้วยไม้ไทย
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1036หนังสือชุดกล้วยไม้ไทย
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1037หนังสือหลักในการใช้ปุ๋ย สำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป
ผู้บริจาค : รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 เม.ย. 48
1038หนังสือหอมกลิ่นกล้วยไม้
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1039หนังสือคืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1040หนังสืออนิจจา การจัดการการศึกษาไทย
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1041หนังสือวิญญาณใต้ร่มนนทรี
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1042สำเนา ภาพเขียนหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1043สำเนา ภาพเขียนอาคารแผนกวิชาพืชกรรม
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1044สำเนา ภาพเขียนศาลาหกเหลี่ยม
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1045สำเนา ภาพเขียนอาคารเคยูแบนด์
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1046สำเนา ภาพเขียนหอพัก “อุดมศิลป” แม่โจ้ เชียงใหม่
ผู้บริจาค : ศ.ระพี สาคริก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1047ใบอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายมาโนชญ์ พิชิตกุล 2 กุมภาพันธ์ 2485
ผู้บริจาค : ผศ.พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 เม.ย. 48
1048หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสระสุวรรณชาด
ผู้บริจาค : คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 พ.ค. 48
1049พวงกุญแจที่ระลึก ภาพถ่ายสามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : หอประวัติ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 พ.ค. 48
1050หนังสือ วนศาสตร์ ฉบับวิ่งประเพณี 12 กม.
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มิ.ย. 48

TOP | Close windows.