[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36 37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1051หนังสือ ฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ 2510 คณะเกษตร มก.
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มิ.ย. 48
1052หนังสือ พระพิรุณ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ 2507
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มิ.ย. 48
1053หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 2510
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มิ.ย. 48
1054หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 13 ส.ค. 2509
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มิ.ย. 48
1055หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 13 ส.ค. 2509
ผู้บริจาค : รศ.ดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 มิ.ย. 48
1056หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2547
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 มิ.ย. 48
1057แบบแปลน สะพานคอนกรีต Alternation ไร่นิสิตปากช่อง
ผู้บริจาค : ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 มิ.ย. 48
1058จุลสารบรรณศิลป์
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1059จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับรับปีใหม่ ปีที่สอง ฉบับที่สี่
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1060จุลสารบรรณศิลป์ บัพ รับน้องใหม่ ปีที่สาม ฉบับที่สอง
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1061จุลสารบรรณศิลป์ บัพ ปิดภาคต้น ปีที่สาม ฉบับที่สาม
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1062จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับรับขวัญน้องใหม่ ปีที่สอง ฉบับที่สอง
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1063จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับหนึ่ง ปีที่สอง กรกฎาคม 2509
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1064จุลสารบรรณศิลป์ บัพ รับภาคใหม่ ปีที่สาม ฉบับที่สี่
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1065วารสาร พระพิรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2509
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1066วารสาร พระพิรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 2509
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1067วารสาร พระพิรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 มกราคม 2510
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1068วารสาร พระพิรุณ ฉบับสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวันเกษตรแห่งชาติ 2510
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1069วารสาร พระพิรุณ สถาปนาครบรอบ 25ปี
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1070วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1&2 พ.ศ. 2507
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1071วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2509
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1072หนังสือพิมพ์ ฟางข้าว ฉบับเบิกโรง คณะเกษตร
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1073เอกสารแนะแนวการศึกษาแผนกวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร 2 กพ. 2511 คณะเกษตร
ผู้บริจาค : รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 มิ.ย. 48
1074หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 3 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 มิ.ย. 48
1075หนังสือเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 มิ.ย. 48
1076เหรียญรุ่น KU 65
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ค. 48
1077วารสาร ของชมรม มก.อาวุโส
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ค. 48
1078แบบแปลน ปรับปรุงอาคารสัตวบาล เพื่อการเรียนการสอน
ผู้บริจาค : กองแผนงาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ค. 48
24 
1079วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ก.ค. 48
1080เข็มกลัดติดเนคไท ชาวเรือ - ชาวไร่
ผู้บริจาค : นายวิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.ค. 48

TOP | Close windows.