[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38 39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1111สมุดจดงานของนิสิต มก.
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 พ.ย. 48
1112สมุดปฏิบัติการ พฤกษศาสตร์ 101 พ.ศ. 2498
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 พ.ย. 48
1113สมุดปฏิบัติการวิชาข้าว (2500)
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 พ.ย. 48
1114สมุดปฏิบัติการวิชากล้วยไม้ (2501)
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 พ.ย. 48
1115หนังสือปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ธ.ค. 48
1116ภาพถ่ายหมู่บัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 48
51 
1117หนังสือ 47 ปี สถานีวิจัยปากช่อง
ผู้บริจาค : สถานีวิจัยปากช่อง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 48
1118หนังสือ “ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ผู้บริจาค : ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ธ.ค. 48
1119หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ผู้บริจาค : สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สวพ.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1120CD สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ผู้บริจาค : สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สวพ.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1121หนังสืออุทยานทรัพยากรชายฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บริจาค : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1122หนังสือรายงานประจำปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1123หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1124เอกสาร แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1125หนังสือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 (8 มิถุนายน 2545 – 7 มิถุนายน 2546)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1126หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด “จัดงานเลี้ยงพิเศษให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ”
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1127หนังสือกลยุทธ์การสอดแทรกจริยธรรมในการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1128หนังสือวารสารไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 95 กรกฎาคม – กันยายน 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1129หนังสือ 60Th Aniversary Kasetsart University
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1130หนังสือ ข้อสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
1131หนังสือเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ผู้บริจาค : ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
10 
1132หนังสือ 60 ปีที่สรรค์สร้างให้สังคม ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ผู้บริจาค : ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
10 
1133หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498 - 2535
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ธ.ค. 48
18 
1134สูจิบัตร หนึ่งในใจเรา คืนสู่เหย้าชาวขจี 2 กุมภาพันธ์ 2549 อลังการงานวัด
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1135สูจิบัตรเกษตรแฟร์ 49 เกษตรศาสตร์ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1136สูจิบัตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 63 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1137แผ่นพับพิธีบรรจุแคปซูลเวลา วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 16.00 น.
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1138เอกสาร การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2548 ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1139เอกสาร การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1140เอกสาร ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2548
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49

TOP | Close windows.