[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 39 40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1141เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2548 พฤศจิกายน 48 เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย
ผู้บริจาค : อ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1142ข่าวสาร สายสัมพันธ์ KU 13 ข่าวสารเพื่อมวลมิตร ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549
ผู้บริจาค : คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1143วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2548
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1144วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1145วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1146วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2549
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1147CD ทำเนียบนิสิตเก่า มก.
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ก.พ.49
1148หนังสือรายงานประจำปี 2547
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ก.พ. 49
1149วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2549
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 6 ก.พ.49
1150สำเนาหนังสือ ศิษย์เก่า มก. 14 ครบ 50 ปี 14 กันยายน 2547
ผู้บริจาค : นายณรงค์ สุขปรีดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.พ. 49
1151หนังสือ ในความทรงจำ 6 รอบ ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
ผู้บริจาค : ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ก.พ. 49
1152หัวเข็มขัด เกษตรศาสตร์ พร้อมสาย
ผู้บริจาค : คุณเทียบ โสภณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ก.พ. 49
1153CD ข้อมูลนิสิตเก่า
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1154หนังสือสี่รอบ KU 13 2496-2544 2 ก.พ. 44
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1155หนังสือหนึ่งสี่ ครบ สี่หนึ่ง
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1156หนังสือทำเนียบเกษตร รุ่น 19 45 ปี (2502-2547)
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1157หนังสือทำเนียบรุ่น 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2541
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1158หนังสือทำเนียบรุ่น E 27 (KU 31) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1159หนังสือทำเนียบรุ่น KU 28
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1160หนังสือทำเนียบ KU 29 ฉบับ THAILAND YEAR 2530
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1161หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น 32
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1162หนังสือทำเนียบรุ่น KU 32 3 ก.พ. 2539
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1163หนังสือ KU 33
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1164หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น 35
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ก.พ. 49
1165หนังสือสรรพศิลปศาสตราธิราช
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1166หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 26 กรกฎาคม 2533
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1167หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) 25-26 กรกฎาคม 2539
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1168หนังสือขอถวายราชสมัญญา อุตสาหกรรมเกษตรราชัน ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร) 23 กรกฎาคม 2541
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1169หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) สาขา การจัดการลุ่มน้ำ 24 กรกฎาคม 2541
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1170หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 18 กรกฎาคม 2545
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49

TOP | Close windows.