[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1171หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 16 กรกฎาคม 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1172หนังสือกษัตราธิราช วิทยาศาสตร์การอาหาร พุทธศักราช 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1173หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1174หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) 20 กรกฎาคม 2532
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1175หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) 16 กรกฎาคม 2535
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1176หนังสือนวมินทรา มหาราชินี ศรีเกษตร พุทธศักราช 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1177หนังสืออาหารประชาปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1178หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พลอากาศเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน) 23 กรกฎาคม 2541
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1179หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) 18 กรกฎาคม 2545
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1180หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาฯ เกษตราบดี จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) พุทธศักราช 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1181หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระผู้ทรงงานการพัฒนาสังคม พุทธศักราช 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1182หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักพัฒนาทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) 20 กรกฎาคม 2537
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1183หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร์) 24 กรกฎาคม 2540
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1184หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) พ.ศ. 2544
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1185หนังสือดวงแก้วแห่งวรรณกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วรรณคดีไทย) 18 กรกฎาคม 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1186หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ามหาจักรีปราชญ์นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1187หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และ
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1188หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าอัจฉริยคีตศิลปิน คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) 19 กรกฎาคม 2544
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1189หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักปราชญ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1190หนังสือศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักปราชญ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พุทธศักราช 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1191หนังสือกัลยาณิวัฒนาสดุดี คณะมนุษยศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสขอพระราชทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1192หนังสือพระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข มก. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1193หนังสือพระผู้ทรงเอื้ออาทรพัฒนาการศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1194หนังสือพระผู้ทรงนำการสร้างเสริมสุขภาพ มก.จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สุขศึกษา) แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ. 2544
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ก.พ. 49
1195ไมโครฟิล์ม หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2493-2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 49
50 
1196นิสิตเก่าผลงานดีเด่น (ปกไม้สัก)
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ก.พ. 49
1197ใบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ของคุณศิริ ชมชาญ (2515)
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ก.พ. 49
1198ภาพถ่าย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของคุณศิริ ชมชาญ
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ก.พ. 49
1199หนังสือพิธีเปิดอาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองแผนงาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ก.พ. 49
1200ภาพข่าว เกษตรศาสตร์ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร 63 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 มี.ค. 49

TOP | Close windows.