[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1201หนังสือ “ตราไว้ในใจชน”
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1202หนังสือปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1203เอกสารประกอบการอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งชำนาญการ ครั้งที่ 3
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1204รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1205รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547 รุ่นที่ 3
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1206เอกสาร โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1207การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1208การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546 – 31 มีนาคม 2547 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1209หนังสือแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1210หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546 -15 สิงหาคม 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1211หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1212หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1213หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการสู่ประชาชน
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1214หนังสือโครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1215หนังสือ รายงานประจำปีการศึกษา 2547 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1216หนังสือ คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1217หนังสือทำเนียบผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1218หนังสืออุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1219หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 2547)
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1220หนังสือ นวมินทรา มหาราชินี ศรีเกษตร
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1221หนังสือ 60 ปี มีอะไรให้สังคม ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1222หนังสือ ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทยและพจนานุกรมดนตรีไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1223หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1224หนังสือ รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1225หนังสือ รายงานประจำปี 2546 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน พ.ศ. 2546 –พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1226หนังสือ รายงานประจำปี 2545 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน พ.ศ. 2545 –พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1227หนังสือที่ระลึกครบรอบ 8 ปี สถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต 9 กันยายน 2542
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1228หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1229หนังสือ 10 ปี กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1230Kasetsart University international Programs 2004
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49

TOP | Close windows.