[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41 42 43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1231หนังสือ รายงานประจำปี งานแผนงาน กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2546 (มิถุนายน 2546-พฤษภาคม 2547)
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1232หนังสือ รายงานประจำปี 2547 คณะมนุษยศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1233หนังสือ รายงานประจำปี 2547 31 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548)
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1234Kasetsart University knowledge of the land
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1235หนังสือ รายงานประจำปี 2544-2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เอกสารประกันคุณภาพ)
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1236หนังสือ รายงานประจำปี 2545 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1237หนังสือ 34 ปี ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1238หนังสือ รายงานประจำปี 2546 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1239หนังสือ รายงานประจำปี 2546 กองกิจการนิสิต
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1240หนังสือ รายงานประจำปี 2546 คณะเกษตร กำแพงแสน
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1241หนังสือ รายงานประจำปี 2545-2546 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1242หนังสือคู่มือ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1243หนังสือ ปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1244เอกสาร รายงานสถานภาพ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1245หนังสือ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2542-15 สิงหาคม 2543
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1246หนังสือ รายงานประจำปี การศึกษา 2545 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกราคม 2545 พฤษภาคม 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1247หนังสือ 60 ปี ที่สรรค์สร้างให้สังคม ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1248หนังสือ ที่ระลึก 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1249หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จัดงานเลี้ยงพิเศษให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1250เอกสาร การประชุมสัมมนา อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1251หนังสือ รายงานประจำปี 2547 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1252หนังสือ รายงานประจำปี 2546 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2545-พฤษภาคม 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1253หนังสือ รายงานประจำปี 2547 คณะเกษตร กำแพงแสน
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1254หนังสือ รายงานประจำปี 2548 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1255หนังสือครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (2522-2547)
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1256หนังสือ รายงานประจำปี 2546 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1257หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1258หนังสือ รายงานประจำปี 2546 66 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547)
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1259หนังสือ รายงานประจำปี สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49
1260หนังสือ รายงานประจำปี 2554 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มี.ค. 49

TOP | Close windows.