[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44 45 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1321หนังสือ ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2545-15 สิงหาคม 2546
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 เม.ย. 49
1322หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546-15 สิงหาคม 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 เม.ย. 49
1323หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 เม.ย. 49
1324เอกสาร การประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1325หนังสือ กองทุนสวัสดิการและกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1326หนังสือ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1327หนังสือ คู่มืออาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1328หนังสือ คัมภีร์ชีวิตนิสิตใหม่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1329หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1330หนังสือ พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย พิมพ์แจกเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1331เอกสาร การแถลงเปิดใจกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1332หนังสือ ประวัติ ผลงานและประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1333หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1334หนังสือ คู่มือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1335หนังสือ คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1336หนังสือ คู่มือนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม่ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1337หนังสือการตลาดระหว่างประเทศ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1338หนังสือโครงการศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ในอุตสาหกรรมโคนม
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1339หนังสือโครงการศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ในอุตสาหกรรมโคเนื้อ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1340รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1341หนังสือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1342รายงานฉบับสุดท้ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1343เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1344หนังสือ คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1345หนังสือ คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หลักสูตรการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการจัดการเรียนรู้
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1346เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หลักสูตรการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการจัดการเรียนรู้
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1347หนังสือข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1348หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1349วารสารระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1350วารสารระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49

TOP | Close windows.