[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45 46 47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1351หนังสือระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1352วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระแนง 03 : 2546
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1353วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระแนงปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2545
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1354หนังสือ “Modernity, Tradition, Culture, Water” Proceeding of an international symposium Bangkok October 2002
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1355หนังสือ การศึกษาเชิงประจักษ์ ชีวิตงามตามรอยพระยุคลบาท
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1356หนังสือ สื่อภาษาไทย ที่ระลึกครบรอบหนึ่งทศวรรษภาควิชาภาษาไทย
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1357เอกสารอ่านประกอบโครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1358เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545 บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1359เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1360เอกสาร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1361รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการค่ายพักแรมผู้นำนันทนาการ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1362หนังสือ โครงการย่อยพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบวงมหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1363หนังสือ “Agricultural Biotechnology Research Portfolio” Ministry of University Affairs Highers Education Development Project
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1364หนังสือ “Agricultural Biotechnology Fact and Figures” Ministry of University Affairs Highers Education Development Project
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1365รายงานวิจัย “การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตงามตามรอยพระยุคลบาท”
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1366เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1367หนังสือ วิจัยแผ่นเดียว : เส้นทางสู่คุณภาพการอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2547
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1368เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2540
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1369เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2543
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1370เอกสาร โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2542
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1371เอกสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1372หนังสือ คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1373หนังสือ คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Handout for Writing a Self–Assessment Report (SAR) สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1374หนังสือ คู่มือระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1375หนังสือ 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1376เอกสาร การศึกษาโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1377เอกสาร การประเมินหลักสูตร สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1378เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1379เอกสาร คู่มือนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531 – 32)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1380เอกสารประกอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49

TOP | Close windows.