[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46 47 48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1381รายงานการวิจัยเรื่อง พระฝรั่งในประเทศไทย โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1382หนังสือ รายงาน วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 เนปาล : ชาติภูมิของพระพุทธเจ้า สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1383หนังสือ วัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 2 อินเดีย – เนปาล สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1384หนังสือ วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 เยือนพุทธอาณาจักรแห่งหิมวัต ทิเบต – เนปาล สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1385หนังสือ พระไตรปิฎกศึกษา ภาคที่ 1 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1386หนังสือ พระไตรปิฎกศึกษา ภาคที่ 2 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1387หนังสือ พระไตรปิฎกศึกษา ภาคที่ 3 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1388เอกสารประกอบการบรรยายโครงการศาสนศึกษาสำหรับประชาชน สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1389เอกสาร โครงการอบรมสันสกฤตศึกษา สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1390Writing for all “A Training Course” Kasetsart University
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1391เอกสาร โครงการอบรมภาษาบาลีสำหรับประชาชน สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1392รายงานสรุป ผลการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1393รายงานโครงการมัคคุเทศก์น้อยคอยนำเที่ยวจังหวัดลพบุรี สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1394เอกสาร โครงการสัมมนามานุษยวิทยาศาสนา : ความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับสังคม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1395รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การปลูกฝังในคุณค่าของ “จิตสำนึกพอเพียงและยั่งยืน” เพื่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน สมดุลและเป็นธรรมสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1396เอกสาร การผลิตพลับในประเทศไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1397เอกสาร การขยายพันธุ์องุ่นพันธุ์ดีแบบมืออาชีพ ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1398หนังสือ สตรอเบอรี่ : พืชเศรษฐกิจใหม่ สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1399หนังสือ คู่มือสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1400หนังสือ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1401เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1402เอกสาร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลกระทบของสึนามิต่อระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1403วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1404วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1405วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1406วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1407วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1408วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1409เอกสารงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ปี 2546
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1410เอกสาร การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2542 ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2542
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49

TOP | Close windows.