[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47 48 49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1411เอกสาร การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1412เอกสาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ปลูกอย่างไรให้กำไรงาม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1413เอกสาร การผลิตข้าวโพดหวานเชิงธุรกิจ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1414เอกสาร ทำเนียบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1415วารสารเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม “ทำความเข้าใจ...กับชุดควบคุมเครื่อง CNC” สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1416หนังสือ ทำเนียบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1417เอกสาร ทำเนียบธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ผมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1418รายงานฉบับสมบูรณ์ การเชื่อมโยงของความหลากหลายในภาคเกษตรกรรมต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1419เอกสารประกอบการฝึกอบรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร สถานีวิจัยทับกวาง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1420เอกสาร กวาวเครือขาว การขยายพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์ในสัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1421เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 1 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1422เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 2 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1423เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 3 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1424เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 4 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1425หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2545
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1426หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2546
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1427เอกสารแนะนำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (สนก.)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1428เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “สัญญาจ้างที่ปรึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและออกแบบการระบายอากาศสำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งภายในอาคาร” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1429เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1430เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “โครงการวิจัยเรือดำน้ำ” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1431เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิชาการ “โครงการถ่ายโอนความรู้ด้านการต่อเรือและพาณิชยนาวี Asia-Link” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1432เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิชาการ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1433เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านบริการ “อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ”
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1434เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1435เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านนิสิต
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1436แผ่นพับแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1437เอกสารสิ่งพิมพ์พัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1438เอกสาร คู่มือสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1439เอกสารสิ่งพิมพ์จำนวนหลักสูตร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49
1440เอกสารงานวิจัยในปัจจุบัน ของอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 มิ.ย. 49

TOP | Close windows.