[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 53 54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1561ที่ทับกระดาษ จาก Washington State University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1562โล่ที่ระลึกจาก CABODIA
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1563ของที่ระลึก Nagoya University (ที่เสียบปากกา)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1564โล่สำนักวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1565โล่ที่ระลึก จากประเทศมาเลเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1566ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1567เหรียญที่ระลึก KUS
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1568แก้วเบญจรงค์ที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1569ของที่ระลึกจากโรงเรียนนานเรือ การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร่ ประจำปี 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1570ของที่ระลึกจากโรงเรียนนายเรือ การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร่ ประจำปี 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1571ของที่ระลึก (นกยูง)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1572ของที่ระลึก (มังกร)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1573ชุดกาแฟเบญจรงค์ที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1574ตะกร้าผักผลไม้ที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1575ของที่ระลึก โถผ้าไหมปัก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1576ของที่ระลึก รถม้าลำปางจำลอง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1577ของที่ระลึก จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1578โล่ที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1579ของที่ระลึก (ภาพทำจากเกล็ดหิน)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1580ของที่ระลึก ภาพมังกร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1581โล่การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมวิชาการเกษตร รางวัลทีมรองชนะเลิศ 16 กรกฎาคม 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1582 เหรียญที่ระลึก 70 ปี เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในวาระก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1583เหรียญที่ระลึก แคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1584ภาพถ่าย หอ 5ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : ศ.ปวิณ ปุณศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1585ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : คุณประพันธ์ โกยสมบูรณ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
39 
1586ภาพถ่าย อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ตึกเก่า) หลังคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้บริจาค : คุณประดิษฐ์ ครุวัณณา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1587เอกสาร รายชื่อเอกสาร สิ่งของ ที่บรรจุในแคปซูลเวลา วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2549
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1588สำเนาเอกสารพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1589สำเนาเอกสารพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2511
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1590สำเนาเอกสารพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2541
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49

TOP | Close windows.