[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 55 56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1621พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มิ.ย. 49
1622หนังสือ ธมม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1623หนังสือ บทธรรมจากคำพระ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1624หนังสือ ชีวิตที่สมบูรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1625หนังสือ เขากับเรา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1626หนังสือ เรากับเขา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1627หนังสือ ๑ ใน ๕
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1628หนังสือ แก้วแหวน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1629หนังสือ การแถลงเปิดใจ กรณีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1630รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1631หนังสือการพัฒนาพลังความคิดสร้างสรรค์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1632หนังสือ“หลักครู” สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1633เอกสาร ปาฐกถาพิเศษ โครงการอบรมอาจารย์ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต”
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1634เอกสาร การทำลายความเห็นแก่ตัว
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1635เอกสาร งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1636เอกสาร วันวิสาขบูชา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1637หนังสือ คู่มือนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1638โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1639คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1640เอกสารแนะนำงานหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1641หนังสือ คู่มือ นิสิตใหม่ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1642หนังสือ คู่มือ นิสิตใหม่ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1643หนังสือ คู่มือ นิสิตใหม่ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1644คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1645สรุปผลการดำเนินงานโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2548 คณะทำงานโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1646สรุปผลการดำเนินงานโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2547 คณะทำงานโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1647หนังสือ คู่มือนิสิต โครงการบัณฑิตยุคใหม่ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1648หนังสือ คู่มือโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1649หนังสือใต้ร่มนนทรี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1650หนังสือ คัมภีร์ชีวิตนิสิตใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49

TOP | Close windows.