[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 56 57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1651เอกสาร กองทุนสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1652สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2547
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1653สรุปผลการดำเนินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1654หนังสือ คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1655สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1656เอกสาร โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1657หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1658เอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1659เอกสารประกอบการสัมมนา การใช้โปรแกรม M@xLearn เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1660เอกสารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1661แผ่นผับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1662แผ่นพับ พิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔ รอบ พระชันษา จุฬาภรณ์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1663แผ่นพับ กองทุนก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 ด้านทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1664แผ่นพับ กองทุนเกษตรศาสตร์สัมพันธ์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๗
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1665เอกสาร แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1666เอกสาร แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1667ไดอารี่ 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1668ไดอารี่ 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1669ไดอารี่ 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1670ไดอารี่ 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1671จุลสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับพิเศษ 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1672หนังสือ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1673หนังสือ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2546-2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1674หนังสือ งานกตัญญุตา ปูชนียบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1675หนังสือนนทรีสีทอง 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1676หนังสือนนทรีสีทอง 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1677หนังสือนนทรีสีทอง 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1678หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1679หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1680เอกสาร ประมวลระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49

TOP | Close windows.