[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 57 58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1681เอกสาร โครงการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1682หนังสือคู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1683รายงานผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ของสำนัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2546 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1684รายงานผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ของคณะวิชา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2546 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1685ข่าวสำนักประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 กันยายน 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1686หนังสือ 47 ปี สถานีวิจัยปากช่อง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1687เอกสารสัมมาทิฐิสัญจร วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1688เอกสาร วิเคราะห์สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1689หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1690เอกสารสัมมาทิฐิสัญจร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1691เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “ร่วมมอง ร่วมสร้างอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1692เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1693เอกสารมองอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1694เอกสารสัมมาทิฐิสัญจร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1695แผ่นพับ นโยบายและแนวทางบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545-2549
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1696เอกสารการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1697เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ ปีการศึกษา 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1698เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ ปีการศึกษา 2546
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1699เอกสารการประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ เรื่อง การปรับตัวของคณาจารย์เพื่อรับงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1700เอกสารการประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1701เอกสารแนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1702เอกสารมองอนาคต มก. 2566
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1703เอกสารประกอบการสัมมนา การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1704เอกสารการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1705หนังสือคู่มือผู้ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1706คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการระยะกลาง (2549-2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1707หนังสือ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1708การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2546
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1709การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 2547
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1710การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 1 เมษายน 2548-31 มีนาคม 2549
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49

TOP | Close windows.