[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 58 59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1711การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2545-7 มิถุนายน พ.ศ. 2546)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1712การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2546-7 มิถุนายน พ.ศ. 2547)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1713การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 3 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2547-7 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1714หนังสือ รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1715หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1716หนังสือ ผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้ง 3 วิทยาเขต (กระบี่-ลพบุรี-สุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1717รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2546
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1718รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2546
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1719หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546-15 สิงหาคม 2547
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ส.ค.49
1720หนังสือ ผลงานกับชีวิตที่พอเพียง ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1721หนังสือ ครูผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ปัญญาด้านไม้ผล ที่ระลึก รองศาสตราจารย์ ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
10 
1722หนังสือผลการดำเนินงานจตุวรรษ (14 มิถุนายน 2545-13 มิถุนายน 2549) สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1723หนังสือ ประวัติ ผลงานและประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1724หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1725หนังสือ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2541-15 สิงหาคม 2542
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1726แสตมป์ I.R.IRAN Post Company 400thBirth Anniversary Of Sheikh Ahmad Ghomy
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1727พระฉายาลักษณฺ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จฯเรียนดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : คุณจันทนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1728หนังสืองานกตัญญุตาปูชนียบุคคล
ผู้บริจาค : คุณจันทนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1729หนังสือคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM
ผู้บริจาค : คุณจันทนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1730สำเนาหนังสือ ศิษย์ มก. 14 ครบ 50 ปี 14 กันยายน 2547
ผู้บริจาค : คุณจันทนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1731สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2546
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1732สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ เกษตรศาสตร์ 60 ปี มอบสิ่งที่ดีให้สังคม 1-9 กุมภาพันธ์ 2545
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1733เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ มกราคม 2546
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1734หนังสือ ครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1735สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 59 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1736สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 60 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1737สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ 2-10 กุมภาพันธ์ 2544
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1738สูจิบัตรหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60 ปี
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1739THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 1
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1740THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 2
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49

TOP | Close windows.