[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 59 60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1741THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 3
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1742เอกสารแนะนำคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1743หนังสือ 60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1744ไดอารี่ 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1745เอกสารเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1746วารสารนนทรี ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1747แผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณพหลโยธินซอย 45 (ซอยเกษตรศาสตร์)
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1748หนังสือ ธมม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1749หนังสือ 60 ปี ชีวิต ประสบการณ์ความทรงจำ กรกฎาคม 2549 รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1750หนังสือ ทั้งบ้านและไร่นา ชีวิตพอเพียงที่ฟาร์มบางเบิด
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1751หนังสือ ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย 2 กุมภาพันธ์ 2536
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1752หนังสือเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1753หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498-2535
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 27 ก.ย. 49
1754หนังสือ งานเพื่ออุทิศ..ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ต.ค. 49
1755CD 60 ปีชีวิตและผลงาน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ต.ค. 49
1756ภาพถ่ายนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2498
ผู้บริจาค : คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ต.ค. 49
12 
1757หนังสือ นนทรีสีทอง 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 25 ต.ค. 49
1758หนังสือ ประมวลบทความนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2547-2549
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 25 ต.ค. 49
1759หนังสือรายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2549
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มกราคม 2550
1760เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือน มกราคม-มิถุนายน 2549
ผู้บริจาค : กองการเจ้าหน้าที่
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มกราคม 2550
1761หนังสือครบรอบ 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มกราคม 2550
1762CD งานกตัญญุตาปูชนียบุคคล 1 ธ.ค. ๒๕๔๙
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มกราคม 2550
1763พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้บริจาค : สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มกราคม 2550
1764สูจิบัตร เกษตรแฟร์ 50
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 มกราคม 2550
1765หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 50
10 
1766หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2549 26-28 กรกฎาคม 2549
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.พ. 50
1767เสื้อคอปกโปโล สีเขียว Kasetsart University
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50
1768แก้วกลมของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50
1769แก้วเหลี่ยม ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50
1770ชุดถ้วยกาแฟของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50

TOP | Close windows.