[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1771การ์ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50
1772ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50
1773สายรัดข้อมือสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานทรัพย์สิน มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 12 มี.ค. 50
1774เอกสารเรื่องวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล พระอัฏฐม ราชาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน 2489
ผู้บริจาค : ชมรม มก.อาวุโส
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มี.ค. 50
1775หนังสืออาคารเทพศาสตร์สถิตย์
ผู้บริจาค : กองแผนงาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มี.ค. 50
1776หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 21/2509
ผู้บริจาค : คุณสุภาณี อรรถจินดา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 มี.ค. 50
1777หนังสือ ข้อสนเทศ เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจการต้อนรับน้องใหม่
ผู้บริจาค : รศ.ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ก.ย. 50
1778รายงานประจำปี 2549 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
ผู้บริจาค : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 50
1779หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549
ผู้บริจาค : กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ม.ค. 51
1780หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550
ผู้บริจาค : กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ม.ค. 51
1781หนังสือ ย้อนอดีต 72 ปี อำพล เสนาณรงค์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 51
1782หนังสือโครงการวิจัย : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 51
1783หนังสือผลงานกับชีวิตที่พอเพียงของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 51
1784หนังสือ งานเพื่ออุทิศ... ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 51
1785หนังสือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเททองหล่อ พระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ม.ค. 51
1786เอกสารลงนามของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเปรู (2003)
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ม.ค. 51
1787เอกสารลงนามของ Eldrick “Tiger” Woods (2000)
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ม.ค. 51
1788เอกสารลงนามของประธานาธิบดี สาธารณรัฐฟินแลนด์ (1995)
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ม.ค. 51
1789หนังสือ 10 ปี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักพิมพ์ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 เม.ย. 51
1790หนังสือต้อนรับน้องใหม่ 2506
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 เม.ย. 51
1791หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 เม.ย. 51
1792วารสาร นนทรี ฉบับเดือนธันวาคม 2550
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 เม.ย. 51
1793วารสาร นนทรี ฉบับประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2551
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 เม.ย. 51
1794เหรียญรุ่น KU 63
ผู้บริจาค : นายภูมเรศ แสงงาม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 เม.ย. 51
1795เอกสารพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอให้ชื่ออาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตรฯ
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 มิ.ย. 51
1796พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 พฤษภาคม 2547
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 มิ.ย. 51
1797แก้ว ที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี คณะเกษตร 2536
ผู้บริจาค : คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51
1798เหรียญรุ่น KU 56
ผู้บริจาค : นายทอมสัน พินิจการณ์กุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51
1799เหรียญรุ่น KU 58
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51
1800เหรียญรุ่น KU 63
ผู้บริจาค : นายทอมสัน พินิจการณ์กุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51

TOP | Close windows.