[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1801เหรียญรุ่น KU 64
ผู้บริจาค : นายทอมสัน พินิจการณ์กุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51
1802เหรียญรุ่น KU 68
ผู้บริจาค : นายทอมสัน พินิจการณ์กุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51
1803เหรียญตรามหาวิทยาลัยประดับครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : ศ. สมเพียร เกษมทรัพย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.ค. 51
1804เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ก.ค. 51
1805หนังสือเพลงธรรมะเพื่อชีวิต
ผู้บริจาค : นางวรรษา คำรณยุทธ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ส.ค. 51
1806หนังสือจะอยู่อย่างเป็นเหยื่อหรือขึ้นเหนือไปนำเขา
ผู้บริจาค : นางวรรษา คำรณยุทธ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ส.ค. 51
1807หัวเข็มขัดมีตราพระพิรุณทรงนาค พร้อมสาย
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ส.ค. 51
1808เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ส.ค. 51
1809กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ส.ค. 51
1810ตุ้งติ้งประดับปกเสื้อนิสิตหญิง
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ส.ค. 51
1811หนังสือพิรุณสาร
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ส.ค. 51
1812หนังสือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ผู้บริจาค : น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ส.ค. 51
1813หนังสือ รายงานประจำปี 2550 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 ส.ค. 51
1814ภาพวาดบนผืนผ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.ย. 51
1815ผ้าเช็ดหน้าจากคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : นิสิต จากมหาวิทยาลัยโตเกียว
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ก.ย. 51
1816หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ ศูนย์แปด
ผู้บริจาค : อาจารย์ ดร.ปรีดี เอกะวิภาต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ก.ย. 51
1817หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ 2511
ผู้บริจาค : อาจารย์ ดร.ปรีดี เอกะวิภาต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ก.ย. 51
1818เหรียญรุ่น KU 67
ผู้บริจาค : น.ส. สุธิดา วิเศษสาธร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 ก.ย. 51
1819เหรียญรุ่น KU 67
ผู้บริจาค : น.ส. ปวีณา แย้มสังข์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 ก.ย. 51
1820บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายอาณัติ โรจนไพบูลย์
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ก.ย. 51
1821DVD วีดิทัศน์ “งานนนทรีสีทอง 2551”
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ก.ย. 51
1822วารสารนนทรี ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2551
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ก.ย. 51
1823เอกสารแนะนำสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ก.ย. 51
1824เหรียญที่ระลึก 70 ปี เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในวาระก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 พ.ย. 51
1825หนังสือไม้ยางนา จากป่าสู่วัง
ผู้บริจาค : คณะวนศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 พ.ย. 51
1826หนังสือเจ้าฟ้านักวิชาการป่าไม้
ผู้บริจาค : คณะวนศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 พ.ย. 51
1827หัวเข็มขัด เกษตร AGGIE ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายปัญญารัตน์ เสรีบูรณะพงศ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 พ.ย. 51
1828หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ พระบรมธรรมิกราช”
ผู้บริจาค : อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 ธ.ค. 51
1829เข็มเครื่องหมายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 25 ธ.ค. 51
1830นิตยสาร สานสื่อ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ผู้บริจาค : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ม.ค. 52

TOP | Close windows.