[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62 63 64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1861สมุดโน๊ตที่ระลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ผู้บริจาค : กองบริการการศึกษา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ส.ค. 52
1862ปากกาที่ระลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ผู้บริจาค : กองบริการการศึกษา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ส.ค. 52
1863หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
ผู้บริจาค : ครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ส.ค.52
1864หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2552
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 9 ก.ย.52
1865เหรียญรุ่น KU 60
ผู้บริจาค : นายชุวานนท์ แก้วเหล็ก
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 ก.ย. 52
1866คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่ธรรมชาติของดินและปุ๋ย
ผู้บริจาค : ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ต.ค. 52
1867หนังสือที่ระลึกงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552
ผู้บริจาค : สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ต.ค. 52
1868วารสารนนทรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2552
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ต.ค. 52
1869หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย เกษตรเกษม
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ต.ค. 52
1870เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวหน้าอย่างมั่นใจสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ผู้บริจาค : นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 ธ.ค. 52
1871เหรียญรุ่น KU 69
ผู้บริจาค : น.ส.สุทธิสินี พูลสวัสดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 53
1872เข็มกลัดติดเนคไท UWM
ผู้บริจาค : University of WISCONSIN MILWAUKEE
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ม.ค. 53
1873สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553
ผู้บริจาค : นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 53
1874ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2553
ผู้บริจาค : นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 53
1875วารสารนนทรี ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ก.พ. 53
1876ภาพถ่ายคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานยางภาคใต้ 26 ต.ค. – 7 พ.ย. 10
ผู้บริจาค : คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 ก.พ.53
1877ชุดตรวจสอบดิน วัดค่า N-P-K กรด-ด่าง
ผู้บริจาค : ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 พ.ค. 53
1878ของที่ระลึก (Korean Masks)
ผู้บริจาค : คณะอาจารย์และนิสิต จาก Inje University ประเทศเกาหลี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ส.ค. 53
1879พัด วาดภาพจากสมัยราชวงศ์ซอง
ผู้บริจาค : คณะนิสิตจากประเทศจีน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ส.ค. 53
1880ของที่ระลึกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อายุครบ 3 รอบ 6 มกราคม 2538
ผู้บริจาค : นายศราวุฒิ วัชระปันตี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ส.ค.53
1881วารสารนนทรี ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2553
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 6 ต.ค.53
1882หนังสือ นนทรีสีทอง 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 ธันวาคม 2553
1883CD นนทรีสีทอง 53
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 ธันวาคม 2553
1884เอกสารแผ่นพับบ้านพัก-ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : Prof. Dr. Ruben C. Umaly
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 1 ธันวาคม 2553
1885หนังสือรุ่นรับน้อง 15
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1886หนังสือ AGGIE 74 คณะเกษตร
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1887หนังสือ น้องใหม่ 2518
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1888หนังสือ 50 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2536
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1889หนังสือชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง-มวกเหล็ก 2535
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1890หนังสือ สวัสดี เพื่อนรัก AGR ON.34 ภาควิชาพืชไร่ รุ่น 34
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554

TOP | Close windows.