[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63 64 65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1891ข่าวสารของชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง-มวกเหล็ก
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1892ข่าวสารชมรมนิสิตเก่าพืชไร่ KU 34 ฉบับปฐมฤกษ์สวัสดีปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 1986
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1893ข่าวสารชมรมนิสิตเก่าพืชไร่ KU 34 ฉบับที่ 4 กันยายน – ตุลาคม 2529
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1894เสื้อสโมสร พืชไร่-นา 34 ปี 2520
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1895บัตรประจำตัวนิสิต ของ นายวิเชียร สกุลสม
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1896บัตรคณะกรรมการปกครองนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ นายวิเชียร สกุลสม
ผู้บริจาค : นายวิเชียร สกุลสม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 มกราคม 2554
1897ภาพถ่าย หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร
ผู้บริจาค : นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 มกราคม 2554
1898สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554
ผู้บริจาค : นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มกราคม 2554
1899เหรียญที่ระลึก จาก UPM
ผู้บริจาค : นักศึกษาจาก UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 มกราคม 2554
1900พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.พ.54
1901พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.พ.54
1902รูปปั้นหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ก.พ.54
1903สำเนาหนังสือพระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้บริจาค : สำนักงานบริการวิชาการ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 ก.พ.2554
1904เหรียญรุ่น KU 67
ผู้บริจาค : นายพิชา เรืองสวัสดิ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มีนาคม 2554
1905สมุดลงพระนามาภิไธย H.I.H Prince Akishino ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 เมษายน 2554
1906กระเป๋าผ้าสีฟ้าที่ระลึกวันประสูติพระองค์ที 29 เม.ย. 54
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 พฤษภาคม 2554
1907สมุดลงนาม H.E Mr. Benigno S. Aquino III ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 พฤษภาคม 2554
1908หนังสือ ๖๐ ปี มีหนเดียว ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ผู้บริจาค : ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 กรกฎาคม 2554
1909หนังสือคู่มือวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกิจการนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 กรกฎาคม 2554
1910หนังสือนิสิตควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ผู้บริจาค : กองกิจการนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1911หนังสือ ๙ สิ่งที่ต้องทำเพื่อการปรับตัวกับก้าวใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : กองกิจการนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1912หนังสือคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ KU 71
ผู้บริจาค : กองกิจการนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1913สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พุทธสักราช 2486
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1914สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1915สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร (ฉบับที่ 2) พุทธสักราช 2486
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1916สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2492
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1917สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2495
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1918สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2497
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1919สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1920สำเนา พระราชกริสดีกา จัดแบ่งคนะไนมหาวิทยาลัยกเสตรสารท พุทธสักราช 2486
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554

TOP | Close windows.