[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64 65 66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1921สำเนา พระราชกฤษฏีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509
ผู้บริจาค : นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 กรกฎาคม 2554
1922วารสาร นนทรี ฉบับที่ 1/2554
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 สิงหาคม 2554
1923หนังสือห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย 2 กุมภาพันธ์ 2536
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 สิงหาคม 2554
1924CD KU 23 (2010)-42
ผู้บริจาค : คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 กันยายน 2554
1925CD KU 23 (2010)-43
ผู้บริจาค : คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 กันยายน 2554
1926เหรียญรุ่น KU 70
ผู้บริจาค : นายพนธกร กนกกุลชัย
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ตุลาคม 2554
1927ของที่ระลึก จารึกไม้ไผ่เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 21 ธันวาคม 2554
1928พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชฯ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 มกราคม 2555
1929ใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กสิกรรมและสัตวบาล) 2504 ของนายธงชัย คัมภีร์
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 มกราคม 2555
1930ใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 2509 ของนางสาวสุนันทา ปานพินิจ
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 มกราคม 2555
1931วารสารนนทรี ฉบับ 3/2554
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 มกราคม 2555
1932เหรียญรุ่น KU 71
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 มีนาคม 2555
1933เหรียญรุ่น KU 69
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 มีนาคม 2555
1934หนังสือ KU Song รุ่น 71 ปี 54
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 มีนาคม 2555
1935ชุดพิธีการ ประจำชาติประเทศอุซเบกิสถาน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 เมษายน 2555
1936พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานธนบัตร 1000 บาท เป็นค่าสลากชาด พร้อมต้นขั้วสลากกาชาด ประจำปี 2554 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 พฤษภาคม 2555
1937พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานธนบัตร 500 บาท เป็นค่าสลากชาด ประจำปี 2555 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 พฤษภาคม 2555
1938ภาพถ่ายพระช่วงเกษตรศิลปการและคุณหญิง
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 พฤษภาคม 2555
1939ของที่ระลึกเมล็ดพันธ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 จากกรมการข้าว
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พฤษภาคม 2555
1940ภาพวาดที่ชนะการประกวดโครงการ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับคนพิการ”
ผู้บริจาค : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 พฤษภาคม 2555
1941เครื่องฉายฟิล์มลูปทางพันธุศาสตร์ พร้อมฟิล์มลูป 5 กล่อง
ผู้บริจาค : คณะวิทยาศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 มิ.ย. 55
1942เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย เรมิงตัน
ผู้บริจาค : คณะวิทยาศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 มิ.ย. 2555
1943เสื้อรุ่น KU 71
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 กรกฎาคม 2555
1944เสื้อรุ่น KU 72
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 กรกฎาคม 2555
1945หนังสือเพลง KU Song 55
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 กรกฎาคม 2555
1946หนังสือเปิดทุ่งบางเขน 55
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 กรกฎาคม 2555
1947ชุดเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงปี 2555
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 กรกฎาคม 2555
1948เหรียญรุ่น KU 72
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 กรกฎาคม 2555
1949พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครึ่งพระองค์
ผู้บริจาค : กองบริการการศึกษา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 สิงหาคม 2555
1950พวงกุญแจที่ระลึก คณะเกษตร
ผู้บริจาค : คณะเกษตร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 กันยายน 2555

TOP | Close windows.