[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 78 79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2311ของที่ระลึก จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2312ของที่ระลึก จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2313ของที่ระลึก ภาพวิวต้นซากุระ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2314ใบประกาศเกียรติบัตร จากโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2315ใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2316ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2317ของที่ระลึก จากงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 และงานมหกรรมไผ่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2318ของที่ระลึก จากกรมป่าไม้ (ชุดแก้วเบญจรงค์)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2319โล่ จากNIDA (WISDOM for Change)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2320ของที่ระลึก จาก President Benigno S. Aquino III
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2321ของที่ระลึก จากNational Palace museum
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2322โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2323โล่จากคณะผู้บริหารบริษัท HITACHI
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2324ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2325ตัวตะพาบสีฟ้าที่ระลึก จาก Republic of Malta
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2326แผ่นกระดาษอักษรจีนที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2327ของที่ระลึก ภาพหมีแพนด้า
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2328ภาพถ่าย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีก 2 ท่าน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2329ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2330โล่จากเครือข่ายขับร้องเพลงประสานเสียง6 สถาบัน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2331ของที่ระลึกภาพพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2332ของที่ระลึก จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2333ของที่ระลึก จาก Pamukkala University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2334โล่ที่ระลึก จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2335ของที่ระลึก จากZHEJIANG UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2336โล่ จาก UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2337ของที่ระลึก จากกรมการข้าว (เมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2338โล่ที่ระลึก จาก Universitas Indonesia
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2339ของที่ระลึก ภาพช้าง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2340ชุดถ้วยกาแฟเบญจรงค์ ของที่ระลึกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557

TOP | Close windows.