[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 79 80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2341โล่ จาก PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2342ของที่ระลึก จากกรมการข้าว (แม่โพสพที่ระลึกและประกาศนียบัตร วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 5 มิถุนายน 2556)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2343ของที่ระลึก จากกรมการข้าว (ชุดถ้วยกาแฟ/แก้วเบญจรงค์)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2344โล่ จาก Guangzhou Institute of Geochemistry Chinese Academy of Sciences.
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2345โล่ จากมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2346โถเบญจรงค์ที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยมหิดล งาน “โครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต”
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2347โถเบญจรงค์ที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยมหิดล งานการประชุมวิชาการเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2348โล่ จาก China Agricultural University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2349โล่ จาก CHAMPASACK UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2350ชุดแก้วเบญจรงค์ ของที่ระลึกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2351โถเบญจรงค์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2352โล่โปรดประทานพรและอนุโมทนา โดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2353ที่ทับกระดาษที่ระลึก จาก Oregon State University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2354ของที่ระลึก จากสถาบัน KNET
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2355ของที่ระลึก จาก Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2356ม้าที่ระลึก จากพิธีเปิดศูนย์การศึกษาไต้หวัน “The Taiwan Education Center” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2357โล่แสดงความขอบคุณ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2358โล่รางวัล ดีมาก ประเภทองค์กรภาครัฐ สาขาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2359โล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2360โล่ จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2361โล่ จาก FACULTY OF AGRICULTURE KAGAWA UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2362ของที่ระลึก จาก Universitas Esa Unggul
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2363ของที่ระลึก จากYezin Agricultural University (YAU) MYANMAR
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2364โล่ จาก University of Veterinary Science
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2365ของที่ระลึก จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2366โล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรุงเทพมหานคร (เครือข่าย กรุงเทพเมืองสีเขียว)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2367ภาพถ่ายที่ระลึก งานพิธีเปิดงานเกษตร กำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2556
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2368โล่ความร่วมมือทางวิชาการ จาก Sariputra Indonesia Tomohon University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2369ภาพเรือสุพรรณหงส์ที่ระลึก จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2370ตุ๊กตาทหารหญิงที่ระลึก จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557

TOP | Close windows.