[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
211เครื่องปั่นสำหรับล้างเมล็ดกล้วยไม้
ผู้บริจาค : ดร.ก่าน ชลวิจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
212ขวดใส่อาหารน้ำ
ผู้บริจาค : ดร.ก่าน ชลวิจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
213หลอดดูดน้ำ และหลอดแก้ว (3)
ผู้บริจาค : ดร.ก่าน ชลวิจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
214ขวดใส่อาหารวุ้น
ผู้บริจาค : ดร.ก่าน ชลวิจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
215หนังสือบทความเกี่ยวกับการเกษตร
ผู้บริจาค : ดร.ก่าน ชลวิจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
216สำเนาหนังสือ ดร.ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าในวงการเกษตรไทย
ผู้บริจาค : ดร.ก่าน ชลวิจารย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
217เหรียญรุ่น KU 47 (คณะเกษตร)
ผู้บริจาค : นายวิชัย ภูริปัญญวานิช
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ธ.ค. 45
218ภาพถ่ายสมาชิก หอ 3 (หอไม้) เมื่อปี 99 (2 มกราคม 2499)
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
219ภาพถ่ายสมาชิก หอ 3 (หอไม้) ถ่ายเมื่อปี 2496 ก่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ (แบ่งตามเตียงนอน)
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
220ภาพถ่ายการแข่งขั้นฟุตบอลประเพณีฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ ตอนเช้าตรู่ ปี 2496
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
221ภาพถ่ายการเข้ารับอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล หน้าตึกพืชพรรณ แจกโดย จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ปี 2497
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
222เหรียญเงินกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2527
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
223เหรียญทองแดงกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2527
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
224เหรียญเงินกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
225เหรียญทอง The sixth ASEAN University Bandung Indonesia 10-18 Nov. 1990
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
226เหรียญเงิน The sixth ASEAN University Bandung Indonesia 10-18 Nov. 1990
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
227โล่เกียรติศักดิ์ มก. ผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดการทีมกีฬา ลอนเทนนิส ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 มอบแก่ นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
228โล่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีอุปการะคุณแก่การกีฬาของ มก. อย่างดียิ่งมอบแก่นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์ ณ วันที่ 24 มกราคม 2534
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
229โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส สมก.2530 ประเภท ชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
230โล่ชมรมเทนนิส สมก. ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส “เกษตร Tournament” ประเภทชายคู่สูงอายุ ประจำปี 2524
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
231ใบปริญญาบัตรของนายสุราษฎร์ กุฎอินทร์ (กสบ. เกียรตินิยมอันดับ 2) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2500
ผู้บริจาค : นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
232ใบปริญญาบัตรของนายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ (กสิกรรมและสัตวบาลน์ เกียรตินิยม) เมื่อปี 2498 KU รุ่น 1
ผู้บริจาค : นายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 2 ม.ค. 46
233ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ สวมชุดครุย
ผู้บริจาค : คุณสาคร วงศ์ประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ม.ค. 46
234ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ ร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง ปี 2511
ผู้บริจาค : คุณสาคร วงศ์ประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ม.ค. 46
235ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ ร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง ปี 2511
ผู้บริจาค : คุณสาคร วงศ์ประเสริฐ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ม.ค. 46
236หนังสือ Fourth Indo-Pacific Fish Conference Bangkok, Thailand 28 November – 4 December 1993 ( Program and Abstracts of Papers)
ผู้บริจาค : รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ม.ค. 46
237หนังสือ PROCEEDINGS, Fourth Indo-Pacific Fish Conference 1994
ผู้บริจาค : รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ม.ค. 46
238ภาพถ่าย Fourth Indo-Pacific Fish Conference Bangkok, Thailand 28 November – 4 December 1993 ( Program and Abstracts of Papers)
ผู้บริจาค : รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 7 ม.ค. 46
239หนังสือที่ระลึกปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2496
ผู้บริจาค : นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 46
240หนังสือคู่มือนิสิต ปี 2508
ผู้บริจาค : นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 46

TOP | Close windows.