[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79 80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2371ภาพปักที่ระลึก จาก University of Bangka Belitung, Republic of Indonesia
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2372ของที่ระลึก จาก AVRDC (The world Vegetable Center)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2373โล่ที่ระลึก จาก National Taiwan Ocean University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2374พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2375พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกรีดยาง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2376ของที่ระลึก จาก Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2377ภาพถ่าย ผู้เข้าฝึกอบรม Local Wisdom and Thailand Agriculture Studies Center for Development 2013
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2378ภาพภูเขาไฟฟูจิ จากโรงเรียนอุบุยามา ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2379โล่จาก Mulawarman University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2380ของที่ระลึก จาก Capital University of Physical Education and Sport
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2381ของที่ระลึก จาก Yogyakarta State University (YSU) ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2382ของที่ระลึก จากบริษัท พี อี เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2383โล่ จาก BEIJING SPORT UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2384วายัง กลิติก (Wayang Klitik)ที่ระลึก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2385ของที่ระลึก University of Bangka Belitung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2386ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย Kagoshima National College of Technology
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2387ของที่ระลึกจาก Ministry of National Education Province of Jambi ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2388ม้าไม้ที่ระลึก จาก Royal Institute of Technology Stockholm
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2389ภาพตัวอย่างพรรณพืชเฉพาะถิ่น จาก President of University of Montpellier II
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2390ของที่ระลึก จากโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ.2555-2556 (ถ้วยกาแฟเบญจรงค์)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2391ของที่ระลึก จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (โถเบญจรงค์)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2392ภาพถ่ายศาลหลักเมือง บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2393ภาพถ่ายงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2394พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกรีดยาง จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2395ภาพวาดที่ระลึก จากอธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2396ภาพที่ระลึก จาก Gifu University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2397ภาพถ่ายองค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้บริจาค : องค์การบริหาร องค์การนิสิต
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2398ของที่ระลึก จาก Hiroshima University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 4 ก.ค. 2557
2399พวงกุญแจที่ระลึก จาก National Chung Hsing University
ผู้บริจาค : National Chung Hsing University
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 ก.ค. 2557
2400บรรจุภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ส.ค. 57

TOP | Close windows.