[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81 82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2401ที่ทับกระดาษบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ส.ค. 57
2402พระราชสาส์นของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 6 ต.ค. 57
2403เนคไทสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ต.ค. 57
2404ชุดเซ็ตไดอารี่ ปี 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ต.ค. 57
2405โล่เมล็ดถั่วลิสง จาก National Chiayi University
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2406ใบประกาศ Friendship Forever จาก National Chiayi University
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2407ของที่ระลึก จากการจัดการประชุมวิชาการ 4 สถาบัน ครั้งที่ 17
ผู้บริจาค : ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2408โล่ที่ระลึกจาก National Pingtung University of Science and Technology
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2409ของที่ระลึกจาก Vietnam Sport Science Institute
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2410ของที่ระลึกจากบริษัท Hubei Provineical Seed Group Co, LTD
ผู้บริจาค : ร.ศ. ณรงค์ สิงห์บุระอุดม (ภาควิชาโรคพืช คระเกษตร)
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2411ของที่ระลึกจาก Shandong Normal University
ผู้บริจาค : สถานบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2412ของที่ระลึกจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2413ของที่ระลึกจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ค่านิยมของ สกว. “TRF CORE VALUES”
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2414ของที่ระลึก จาก Institute National Polytechnique de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2415ของที่ระลึก 32 ปี สศก.
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ต.ค. 57
2416ของที่ระลึกจาก Huaqiao University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ธ.ค. 57
2417ภาพจิตรกรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 19 ม.ค. 58
2418ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกในโอกาสพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับหน่วยแพทย์พระเคลื่อนที่ฯ” และโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2419ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากมูลนิธิพระดาบส
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2420ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก “เจ้าฟ้า มีนกร เกษตรศาสตร์”
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2421เข็มที่ระลึกปราชญ์เกษตร 72 ปี มก.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2422ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากมูลนิธิโครงการหลวง
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2423เข็มที่ระลึกจากชมรม มก. อาวุโส
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2424ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทศักราช 2554
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2425ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนายกกิติมศักดิ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2426สแตมป์ที่ระลึก 72 ปี มก.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2427กระเป๋าที่ระลึก 72 ปี มก.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2428บรรจุภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี มก.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2429ที่ทับกระดาษบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี มก.
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2430พระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ค. 2555
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58

TOP | Close windows.