[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81 82 83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2431พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.ค. 2550
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2432พระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 ส.ค. 2551
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2433ภาพถ่าย รองศาสตรจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้บริจาค : คณะวิศวกรรมศาสตร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 ก.พ. 58
2434ภาพปั้น นางอัปสรา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2435ภาพพระปางประทานพร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2436ภาพพระปางมารวิชัย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2437ภาพถ่าย พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2438ภาพถ่าย ประตูสู่พื้นที่ สวนสองแสน ดอยปุย เชียงใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2439ภาพถ่าย พลับพลาที่ประทับแบบเก๋งจีน ดอยปุย เชียงใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2440ภาพถ่าย พื้นที่ดำเนินงานตามพระราชดำริฯ และบ้านพักแรมภายในสวนสองแสน ดอยปุย เชียงใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2441ภาพถ่าย มุมมองและบรรยากาศ แบบขุนเขา ณ บ้านแสนหมอก สวนสองแสน ดอยปุย เชียงใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2442ภาพหล่อ พระปางลีลา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2443ภาพปั้น พระพิฆเนศ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2444ภาพถ่าย ปาฏิหารย์จากพระธาตุเขี้ยวแก้ว
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.พ. 58
2445ภาพถ่าย ศาสตราจารย์ อินทรี จันทรสถิตย์ (First Annual Banquet The International Agriculture Society, Cornell University, May 22, 1922)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 มี.ค. 58
2446พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 24 มี.ค. 58
2447ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2448ของที่ระลึกกรมการศึกษาและมหาวิทยาลัยในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2449ของที่ระลึกจาก Glasgow Caledonian University ราชอาณาจักรสก๊อตแลนด์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2450โล่ที่ระลึกจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2451ของที่ระลึกจาก PPM School of Management สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2452ของที่ระลึกจาก Universitas Syiah Kuala สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2453โล่ที่ระลึกจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2454ของที่ระลึกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง True Lab
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2455ของที่ระลึก Chandigarh University สาธารณรัฐอินเดีย
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2456ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2457เหรียญนนทรีเกมส์ ครั้งที่ 42
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2458ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2459พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสระสุวรรณชาด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58
2460พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 มิ.ย. 58

TOP | Close windows.