[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87 88 89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2611โล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ผู้บริจาค : กองกลาง
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 11 พ.ค.59
2612เหรียญรางวัล “เกษตรศาสตร์เกมส์” จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
ผู้บริจาค : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 พ.ค.59
2613ตุ๊กตามาสคอต (ไก่) “เกษตรศาสตร์เกมส์” จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
ผู้บริจาค : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 พ.ค.59
2614เสื้อรุ่น KU 74 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2615เสื้อรุ่น KU 75 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2616เสื้อรุ่น KU 76 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2617ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง ปี 2558 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2618ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง ปี 2559 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2619หัวเข็มขัดชายนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2620หัวเข็มขัดหญิงนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2621กระดุมติดเสื้อนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2622เหรียญรุ่น KU 72
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2623เหรียญรุ่น KU 73
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2624เหรียญรุ่น KU 74
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2625เหรียญรุ่น KU 75
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
2626เหรียญรุ่น KU 76
ผู้บริจาค : นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 59
11 
2627ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรื่อง THESIS MOLECULAR GENETIC STUDIES AND PRELIMINARY CULTURE EXPERIMENTS OF SCALLOPS (BIVALVE: PECTINIDAE) IN THAILAND ปี 2006
ผู้บริจาค : ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 59
2628สมุดทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-35
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 พ.ย. 59
2629เสื้อสูทของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ผู้บริจาค : ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 พ.ย. 59
2630ของที่ระลึกในงานเสวนาตัวแทน ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 พ.ย. 59
2631โล่เกียรติคุณจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 14 พ.ย. 59
2632กรอบรูป ภาพมุมกกว้างของกรุงเทพพระมหานครในสมัย รัชกาลที่ 4
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2633กรอบรูป จาก Proclamation, Office of the Governor State of Oregon
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2634กรอบรูป This is to certify that Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn จาก The Royal Society of Chemistry
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2635ใบประกาศเกียรตคุณ จาก The University of Queensland
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2636กรอบรูป เขาควาย
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2637กรอบรูป Albert Einstein
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2638ใบประกาศ จาก Oregon State University
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2639กรอบรูป This is to certify that Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn จาก The Royal Society of Chemistry
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559
2640โล่ จาก Oregon State University
ผู้บริจาค : ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ธ.ค. 2559

TOP | Close windows.