ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00024  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 17 25051
2หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 25061
3หนังสือคณะวิทยาศาสตร์จัดการ KU 561

close windows.