ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00048  
  ชื่อผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 35, KU 4  
  หน่วยงาน     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สวพ. กพส  


บริจาคจำนวน 81 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเพลง CHEER1
2หนังสือเพลง เกษตรนฤตน์1
3หนังสือรับน้องใหม่ 25181
4หนังสือศัพท์เกษตรหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ1
5สมุดจดคำบรรยายเกี่ยวกับข้าว1
6กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค1
7หนังสือเพียงข้าวเมล็ดเดียว 1
8ซองจดหมายที่ระลึก อายุครบรอบ 60 ปี ของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ดวงตราไปรษณีย์ภาพกล้วยไม้ ราคา 2.75 บาท1
9ซองจดหมายที่ระลึก อายุครบรอบ 60 ปี ของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ดวงตราไปรษณีย์ภาพกล้วยไม้ ราคา 3 บาท1
10ซองจดหมายที่ระลึก อายุครบรอบ 60 ปี ของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ดวงตราไปรษณีย์ภาพกล้วยไม้ ราคา 4 บาท1
11ภาพถ่ายคุณประยงค์ ประยูรหงษ์ KU 42
12บัตรสมาชิกตลอดชีพ ส.ม.ก. ของคุณประยงค์ ประยูรหงษ์1
13ข่าวข้าว ฉบับที่ (4?) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 25 (01-2?)1
14ภาพถ่าย ศ.ระพี สาคริก และภริยา1
15หนังสือกล้วยไม้สกุลช้าง1
16หนังสือหอมกลิ่นกล้วยไม้1
17เอกสารคู่มือการปลูกกล้วยไม้ 25011
18เอกสารการเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย 25031
19หนังสือคู่มือนิสิต มิ.ย. 2518 – พ.ค. 25191
20หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. 19 ก.ค. 25221
21สูจิบัตรการประชุมทางวิชาการ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 25101
22วารสาร พระพิรุณ ฉบับสถาปนา มก. และวันเกษตรแห่งชาติ 25101
23หนังสือประเมินผลงานกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร มก. 2517 – 181
24หนังสือประเมินผลงานกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร มก. 2518 – 191
25หนังสือแด่อนาคต1
26หนังสืออิ่มท้อง-อิ่มใจ/ ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ และคณะ1
27วารสาร สาส์นไก่ ฉบับ ส.ค.ส. 24951
28หนังสือ ตำราเลี้ยงสัตว์สวนครัว/ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 24951
29หนังสือ ปฐมนิเทศการปฏิบัติงานค่ายอาสา ครั้งที่ 151
30หนังสือ ปฐมนิเทศ ค่าย Y อมก. 761
31วารสาร สมก. ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.พ. 25361
32ข่าวสาร มก.สัมพันธ์ ฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 25371
33หนังสือโภคศาสตร์1
34ข้อสอบไล่วิชาต่างๆ 2490-24921
35ข่าวสาร ส.ม.ก. สัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ส.ค. 2538 (จดหมายจาก ศ.ระพี สาคริก ถึงนายกสมาคมนิสิตเก่า มก.)1
36หนังสือ Student Weekly Vol.xxxi No.370 Monday October 22, 1990 (หน้า 6 Student of the Week)1
37สารข่าว KU-JAPAN PROJECT โครงการพัฒนางานวิจัยของ มก. ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ระยะที่ 2 ) ปี่ที่ 11
38สารข่าว KU-JAPAN PROJECT โครงการพัฒนางานวิจัยของ มก. ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ระยะที่ 2 ) ปีที่ 21
39จดหมายถึงเพื่อนบัณฑิต รุ่น 35 จากพุมเรียง1
40รายงานการเข้าค่ายของแผนกประชาสัมพันธ์ (คุณธีรนุต ประยูรหงษ์)1
41เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายอาสาพัฒนา เพชรบุรี ศรีสะเกษ1
42เอกสาร “จัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบเครื่องที่ ม.เกษตรและเอกสาร “ ถึงนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในรอบปี 2528 6
43หนังสือกล้วยไม้ภาคฤดูร้อน 25161
44สมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์6
45หนังสือพระพิรุณน้องใหม่ 081
46ข่าวรุ่น KU 29 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 25341
47ข่าวสาร ส.ม.ก. สัมพันธ์ ฉบับต้อนรับปีใหม่ 25281
48สติกเกอร์นนทรีเกมส์2
49อัลบั้มพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี1
50พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี1
51อัลบั้มภาพถ่ายของคุณธีรนุต ประยูรหงษ์1
52พวงกุญแจที่ระลึกงานรับน้องใหม่ SA 10 Bye’ nior Bio SA 10 คณะวิทยาศาสตร์1
53พวงกุญแจ BYB NIOR BIO SA 10 FROM SIO SA 11-121
54สติกเกอร์ KASETSART UNIVERSITY BANGKHEN VOLUNTEER STUDENTS1
55ไม้บรรทัด KU ENGINEERING1
56บัตร ชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่ 9 ประเทศไทย 18-25 มกราคม 25212
57สมุดรับน้อง KU 38 (สมุดโทรศัพท์)2
58ใบเสร็จรับเงินของคุณธีรนุต ประยูรหงษ์5
59ใบลงทะเบียนเรียนและใบเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ของคุณธีรนุต ประยูรหงษ์4
60ใบ STUDEN GRADE REPORT1
61ใบลงตารางเรียน3
62หนังสือ คู่มือนิสิต ภาควิชาพืชสวน มิ.ย. 25211
63เอกสารกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
64การ์ดเชิญในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 19 กรกฎาคม 25221
65ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 41
66ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 51
67ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 61
68ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 111
69ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 131
70ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 141
71ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 31
72ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 41
73ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 51
74ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 61
75ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 72
76ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 81
77ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 91
78ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 101
79ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 121
80ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 131
81ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 161

close windows.