ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00053  
  ชื่อผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 17 (2500 – 2505)  
  หน่วยงาน     คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  


บริจาคจำนวน 19 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1Hood ของคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 17 พ.ศ. 25051
2กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค (2500 – 2505)1
3เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2500 – 2505)1
4บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาววิญญา (เตวิทย์) มลกุล KU 17 (2500-2505)1
5บัตรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร์) ของนางสาววิญญา (เตวิทย์) มลกุล 1
6ของที่ระลึก ฝ่ายศิลปกรรม, องค์การนิสิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (2500 – 2505)1
7หนังสือรับน้องใหม่ 25001
8วารสาร พระพิรุณ เดือนกรกฎาคม 25001
9วารสาร พระพิรุณ เดือนธันวาคม 25001
10วารสาร พระพิรุณ เดือนกันยายน 25021
11หนังสือรับน้องใหม่ 25031
12วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25001
13วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25011
14วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 25011
15วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 25011
16วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 25021
17วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 25021
18วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 25031
19วารสาร นักสหกรณ์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ 25061

close windows.