รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0001
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0001/2544
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     Hood ของคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 17 พ.ศ. 2505  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.