รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0015
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-7
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2501  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.