รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0018
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-10
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     วารสาร นักสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2503  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.