รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0023
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 2506 รุ่น 18
  ผู้บริจาค     คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
  วันที่บริจาค     24 ส.ค. 44  
  รายการ     หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 2506  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1-24/0023.docclose windows.