รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0005
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-2
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     บัตรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร์) ของนางสาววิญญา (เตวิทย์) มลกุล  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.